Římskokatolická farnost Kunvald v Čechách Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických horách

Noční adorace v Klášterci

Každý první pátek v měsíci
prosíme v modlitbě za mír
pro naši zemi, obrácení hříšníků a posvěcení místa, kde žijeme.


Více zde


Nejbližší události


Kunvaldští kněží

Přesný přehled duchovních správců farnsti bude doplněn časem podle farní kroniky. Někdy v 60. letech 20. století zde byl duchovním správcem P. Bernard Toman a v 80. letech farnost spravoval P. František Halík excurrendo z Klášterce nad Orlicí. Po revoluci v roce 1989 dostala farnost vlastního duchovního správce P. Josefa Suchára, který odsud spravoval také farnost Rokytnice v Orlických horách (později tam byl sídelně) a Neratov. Ve druhé polovině 90. let se stal zdejším duchovním správcem P. Pawel Nowatkowski a od roku 1999 zdejší kněží spravují excurrendo farnost v Klášterci. V roce 2020 se pak součástí farního obvodu opět stala farnost Rokytnice. Níže přinášíme alespoň částečný přehled duchovních správců.

P. Bernard TomanP. Bernard Toman – Narodil se v roce 1917 v Pastvinách, jeho sestrou byla stigmatizovaná Anna Bohuslava Tomanová. Studoval v Libějovicích v juvenátu u redemptoristů, ale později se stal diecézním knězem (vysvěcen 1944). Působil mimo jiné v Koclířově u Svitav, Dubenci, Chlumci nad Cidlinou a Kunvaldu. Posledním působištěm se stalo Předhradí u Poděbrad. Zemřel v roce 1992 a je pohřben v Klášterci nad Orlicí.


P. František HalíkP. František Halík – narodil se 15. listopadu 1909 v Záborné, farnost Polná. Na kněze byl vysvěcen 23. června 1935 v Hradci Králové. Tam působil 5 let jako kaplan ve zdejší katedrále. Poté odchází na rok do Sadské, která v té době byla součástí Královéhradecké diecéze. Poté byl přeložen do Přibyslavi, kde působil 10 let. Po krátké internaci v klášteře v Želivi byl poslán od 1. 7. 1951 za trest do Klášterce, kde působil až do své smrti. V těžkých podmínkách odtud spravoval i farnost České Petrovice a později i Kunvald a Bartošovice. Farnosti obcházel po většinu života pěšky či na lyžích. Byl respektovanou osobností mezi farníky i mezi nevěřícími. Rozuměl práci v zemědělství a svou radou i osobní pomocí nejednou přispěl místním zemědělcům. Ve své pastoraci též používal moderní techniku, hojně fotografoval a dříve i filmoval. Zajímal se o historie rodů svých farníků i dějiny farnosti. Na faře se scházelo i mnoho osobností společenského a kulturního života (např. herečka Marie Rosůlková, či herec Jan Čenský). Svým příkladem výraznou měrou přispěl k opětovnému sjednocení farnosti, rozdělené masivním odpadem k Československé církvi za první republiky. Měl velikou úctu k lidské práci i odkazu našich předků. Za jeho působení došlo také k celkové obnově kostela. Byl též člověkem hluboké eucharistické zbožnosti a mariánské úcty. Uchránil farnost před různými náhodnými liturgickými pokusy v souvislosti se zaváděním reformy po 2. vatikánském koncilu a uváděl tyto reformy v život postupně, v kontinuitě s dvoutisíciletou tradicí církve. Zemřel v předvečer slavnosti Nanebevzetí Panny Marie dne 14. srpna 1999. Po zádušní mši svaté v Klášterci 21. 8. 1999 byl pohřben na hřbitově v Přibyslavi. Na kněžském hrobě na kláštereckém hřbitově má pamětní desku. P. Halík byl čestným kanovníkem Katedrální kapituly při katedrále sv. Ducha v Hradci Králové. P. Michal František Pometlo OFM (1835–2019) na něj vzpomínal ve Zpravodaji pražské arcidiecéze. Podobná vzpomínka je mu věnována v Paměti národa.

Mons. Josef SuchárMons. Josef Suchár (1989–1997?) – narodil se 15. října 1958 v Brně. Na kněze vysvěcen tajně v roce 1986. Do Kunvaldu nastoupil v roce 1989 a spravoval odtud 12 dlaších farností (Rokytnice a okolí, Bartošovice, Neratov). Kostel v Neratově začal postupně opravoval a později tam přesídlil. Sdružení Neratov, které založil, se postupně zaměřilo na pomoc dospělým s lehkým mentálním postižením a postiženým dětem. Díky péči o ně tu získali práci další lidé. Sdružení provozuje chráněné dílny, dále hospodu, jídelnu či obchod a rekreační zařízení.


P. Pawel NowatkowskiP. Pawel Nowatkowski (1997?–2005) – do Kunvaldu nastoupil ve druhé polovině 90. let. Spravoval odtud ještě farnost Bělá a další farnosti v Sudetech, které jsou nyní součástí rokytnické farnosti. Po smrti pana faráře Halíka spravoval excurrendo kláštereckou farnost a České Petrovice. Po skončení svého působení v Kunvaldu odešel do Opatovic nad Labem a od srpna 2014 je farářem ve Vamberku. Není diecézním knězem, ale je inkardinován v diecézi Włocławek v Polsku.


P. Stanisław SikoraP. Stanisław Sikora (2005–2008) – narodil se 21. prosince 1972. Z Kunvaldu spravoval excurrendo také Klášterec a České Petrovice. Těžištěm života farnosti se stala modlitba a eucharistická adorace. Na bohoslužby navazovaly různé pobožnosti a časté svátostné požehnání. Rozšířil se repertoár písní z kancionálu zpívaných při bohoslužbách. Zavedlo se pravidelné zpívání modlitby Anděl Páně. Od 1. srpna 2008 byl P. Sikora přeložen do Hostinného.


P. Mieosław Piotr Fąs MSFP. ThMgr. Mirosław Piotr Fąs MSF (2008–2020) – Narodil se 21. června 1967 ve Złotowě v Polsku. Na kněze byl vysvěcen 8. května 1993 v Kazimierzi. Je členem kongregace Misionáři Svaté Rodiny, za svůj hlavní řádový úkol považuje misie. Před svým příchodem do Kunvaldu, odkud excurrendo spravuje také Kláštereckou farnost, působil v Holohlavech. Otec Mirosław dbal na pečlivé a slavnostní prožívání liturgie, eucharistickou a mariánskou úctu. Velký prostor získala adorace Nejsvětější Svátosti oltářní. Velmi ceněna byla i kvalitní a pravověrná kázání. Velký prostor měla kvalitní liturgická a hudba a pan farář sám velmi dobře zpíval. Od srpna 2020 je duchovním správcem v České Skalici.

P. Jaroslav KolbabaP. Mgr. Jaroslav Kolbaba (od 2020) – Pochází z Hrochova Týnce, na kněze byl vysvěcen roku 2017. Z Kunvaldu spravuje také Kláštereckou farnost a nově též farnost Rokytnice v Orlických horách. Před tím byl kaplanem v Novém Městě nad Metují.